پرسشگر

آیا در سیستم آموزش و پرورش مان آموختن مهارت در عمل به بچه ها وجود داد یا نه؟

برنامه «پرسشگر»، جمعه ها، ساعت 22:15، شبکه آموزش

#برنامه_پرسشگر #پرسشگر #سیمابین #شبکه_آموزش #آموزش #مهارت #علی_عبدالعالی #افشار_بهمنی #آموزش_و_پرورش

#یادگیری_مهارت_در_مدرسه #مدرسه #یادگیری_مهارت #سیما_بین