یاد خدا

در میان مومنان چه کسی به مرز کفر نزدیک تر است

برنامه «یاد خدا»، هر روز ساعت 14:20، شبکه قرآن

#یاد_خدا #شبکه_قرآن #قرآن #معارفی #شبکه #دینی #برنامه_معارفی #خدا #برنامه_اجتماعی #برنامه #اجتماعی #مهمان_برنامه #مهمان #کرونا #سیمابین #یاد_خدا_در_سیمابین