درسهایی از قرآن

تفاوت بین خط سیاسی افرادنشانه دشمنی نیست

برنامه «درسهایی از قرآن» روزهای پنج شنبه، شبکه یک

#درسهایی_از_قرآن #درس #قرآن #قرائتی #معارف #دین #دین_و_زندگی #زندگی #شبکه_یک #شبکه #یک #اخلاق #فلسفه #استاد #درسهایی_از_قرآن_در_سیمابین #سیمابین