× About Services Clients Contact

آموزش

دکتر سلام شبکه آموزش رفع، از بین بردن و درمان انواع اسکار
دکتر سلام شبکه آموزش رفع، از بین بردن و درمان انواع اسکار

59  بازدید یک شنبه 5 بهمن 1399

پایه پنجم ابتدایی (شبکه آموزش) فارسی و نگارش - درس یازدهم - نقش خردمندان / ۴ بهمن
پایه پنجم ابتدایی (شبکه آموزش) فارسی و نگارش - درس یازدهم - نقش خردمندان / ۴ بهمن

833  بازدید یک شنبه 5 بهمن 1399

پایه پنجم ابتدایی (شبکه آموزش) فارسی و نگارش - درس یازدهم - نقش خردمندان / ۴ بهمن
پایه پنجم ابتدایی (شبکه آموزش) فارسی و نگارش - درس یازدهم - نقش خردمندان / ۴ بهمن

833  بازدید یک شنبه 5 بهمن 1399

پایه چهارم ابتدایی (شبکه آموزش) بازی و ریاضی - اندازه گیری طول/ ۴ بهمن
پایه چهارم ابتدایی (شبکه آموزش) بازی و ریاضی - اندازه گیری طول/ ۴ بهمن

578  بازدید یک شنبه 5 بهمن 1399

پایه دوم ابتدایی (شبکه آموزش) بازی و ریاضی - فصل پنجم - اندازه گیری/ ۴ بهمن
پایه دوم ابتدایی (شبکه آموزش) بازی و ریاضی - فصل پنجم - اندازه گیری/ ۴ بهمن

779  بازدید یک شنبه 5 بهمن 1399

پایه دوم ابتدایی (شبکه آموزش) بازی و ریاضی - فصل پنجم - اندازه گیری/ ۴ بهمن
پایه دوم ابتدایی (شبکه آموزش) بازی و ریاضی - فصل پنجم - اندازه گیری/ ۴ بهمن

779  بازدید یک شنبه 5 بهمن 1399

پایه اول ابتدایی (شبکه آموزش) فارسی و نگارش - نشانه ف / ۴ بهمن
پایه اول ابتدایی (شبکه آموزش) فارسی و نگارش - نشانه ف / ۴ بهمن

956  بازدید یک شنبه 5 بهمن 1399

پایه اول ابتدایی (شبکه آموزش) فارسی و نگارش - نشانه ف / ۴ بهمن
پایه اول ابتدایی (شبکه آموزش) فارسی و نگارش - نشانه ف / ۴ بهمن

956  بازدید یک شنبه 5 بهمن 1399

پلاسکو باز حادثه آفرید!
پلاسکو باز حادثه آفرید!

21  بازدید یک شنبه 5 بهمن 1399

پایه ششم ابتدایی (شبکه آموزش) تفکر و پژوهش - پاسخ به سوالات / ۳ بهمن
پایه ششم ابتدایی (شبکه آموزش) تفکر و پژوهش - پاسخ به سوالات / ۳ بهمن

539  بازدید شنبه 4 بهمن 1399

پایه ششم ابتدایی (شبکه آموزش) فارسی و زندگی / ۳ بهمن
پایه ششم ابتدایی (شبکه آموزش) فارسی و زندگی / ۳ بهمن

317  بازدید شنبه 4 بهمن 1399

پایه پنجم ابتدایی (شبکه آموزش) فارسی و زندگی / ۳ بهمن
پایه پنجم ابتدایی (شبکه آموزش) فارسی و زندگی / ۳ بهمن

813  بازدید شنبه 4 بهمن 1399

پایه پنجم ابتدایی (شبکه آموزش) فارسی و زندگی / ۳ بهمن
پایه پنجم ابتدایی (شبکه آموزش) فارسی و زندگی / ۳ بهمن

813  بازدید شنبه 4 بهمن 1399

پایه اول ابتدایی (شبکه آموزش) فارسی و زندگی / ۳ بهمن
پایه اول ابتدایی (شبکه آموزش) فارسی و زندگی / ۳ بهمن

1088  بازدید شنبه 4 بهمن 1399

پایه اول ابتدایی (شبکه آموزش) فارسی و زندگی / ۳ بهمن
پایه اول ابتدایی (شبکه آموزش) فارسی و زندگی / ۳ بهمن

1088  بازدید شنبه 4 بهمن 1399

پایه پنجم ابتدایی (شبکه آموزش) علوم تجربی و تفکر - فصل یک تا چهار / ۲ بهمن
پایه پنجم ابتدایی (شبکه آموزش) علوم تجربی و تفکر - فصل یک تا چهار / ۲ بهمن

1017  بازدید پنج شنبه 2 بهمن 1399

پایه پنجم ابتدایی (شبکه آموزش) علوم تجربی و تفکر - فصل یک تا چهار / ۲ بهمن
پایه پنجم ابتدایی (شبکه آموزش) علوم تجربی و تفکر - فصل یک تا چهار / ۲ بهمن

1017  بازدید پنج شنبه 2 بهمن 1399

پایه چهارم ابتدایی (شبکه آموزش) فارسی و نگارش - صفحه ۹۲ / ۲ بهمن
پایه چهارم ابتدایی (شبکه آموزش) فارسی و نگارش - صفحه ۹۲ / ۲ بهمن

1045  بازدید پنج شنبه 2 بهمن 1399

پایه چهارم ابتدایی (شبکه آموزش) فارسی و نگارش - صفحه ۹۲ / ۲ بهمن
پایه چهارم ابتدایی (شبکه آموزش) فارسی و نگارش - صفحه ۹۲ / ۲ بهمن

1045  بازدید پنج شنبه 2 بهمن 1399

پایه سوم ابتدایی (شبکه آموزش) بازی و ریاضی - صفحه ۷۶ / ۲ بهمن
پایه سوم ابتدایی (شبکه آموزش) بازی و ریاضی - صفحه ۷۶ / ۲ بهمن

1296  بازدید پنج شنبه 2 بهمن 1399

پایه سوم ابتدایی (شبکه آموزش) بازی و ریاضی - صفحه ۷۶ / ۲ بهمن
پایه سوم ابتدایی (شبکه آموزش) بازی و ریاضی - صفحه ۷۶ / ۲ بهمن

1296  بازدید پنج شنبه 2 بهمن 1399

رادیو هفت ۱ بهمن ۱۳۹9 با ایمان سرور پور
رادیو هفت ۱ بهمن ۱۳۹9 با ایمان سرور پور

106  بازدید پنج شنبه 2 بهمن 1399

پایه ششم ابتدایی (شبکه آموزش) بازی و ریاضی - مختصات - ۱ بهمن ۱۳۹۹
پایه ششم ابتدایی (شبکه آموزش) بازی و ریاضی - مختصات - ۱ بهمن ۱۳۹۹

1374  بازدید پنج شنبه 2 بهمن 1399

پایه ششم ابتدایی (شبکه آموزش) بازی و ریاضی - مختصات - ۱ بهمن ۱۳۹۹
پایه ششم ابتدایی (شبکه آموزش) بازی و ریاضی - مختصات - ۱ بهمن ۱۳۹۹

1374  بازدید پنج شنبه 2 بهمن 1399

پایه پنجم ابتدایی (شبکه آموزش) بازی و ریاضی - زاویه و نیمساز-۱ بهمن ۱۳۹۹
پایه پنجم ابتدایی (شبکه آموزش) بازی و ریاضی - زاویه و نیمساز-۱ بهمن ۱۳۹۹

2002  بازدید پنج شنبه 2 بهمن 1399

پایه پنجم ابتدایی (شبکه آموزش) بازی و ریاضی - زاویه و نیمساز-۱ بهمن ۱۳۹۹
پایه پنجم ابتدایی (شبکه آموزش) بازی و ریاضی - زاویه و نیمساز-۱ بهمن ۱۳۹۹

2002  بازدید پنج شنبه 2 بهمن 1399

پایه چهارم ابتدایی (شبکه آموزش) مطالعات و مهارت های اجتماعی- درس سیزدهم - ۱ بهمن ۱۳۹۹
پایه چهارم ابتدایی (شبکه آموزش) مطالعات و مهارت های اجتماعی- درس سیزدهم - ۱ بهمن ۱۳۹۹

556  بازدید پنج شنبه 2 بهمن 1399

پایه چهارم ابتدایی (شبکه آموزش) مطالعات و مهارت های اجتماعی- درس سیزدهم - ۱ بهمن ۱۳۹۹
پایه چهارم ابتدایی (شبکه آموزش) مطالعات و مهارت های اجتماعی- درس سیزدهم - ۱ بهمن ۱۳۹۹

556  بازدید پنج شنبه 2 بهمن 1399

پایه سوم ابتدایی (شبکه آموزش) فارسی و نگارش - روخوانی / ۱ بهمن
پایه سوم ابتدایی (شبکه آموزش) فارسی و نگارش - روخوانی / ۱ بهمن

581  بازدید پنج شنبه 2 بهمن 1399

پایه سوم ابتدایی (شبکه آموزش) فارسی و نگارش - روخوانی / ۱ بهمن
پایه سوم ابتدایی (شبکه آموزش) فارسی و نگارش - روخوانی / ۱ بهمن

581  بازدید پنج شنبه 2 بهمن 1399

پایه دوم ابتدایی (شبکه آموزش) علوم تجربی و تفکر - سرگذشت دانه / ۱ بهمن
پایه دوم ابتدایی (شبکه آموزش) علوم تجربی و تفکر - سرگذشت دانه / ۱ بهمن

815  بازدید پنج شنبه 2 بهمن 1399

پایه ششم ابتدایی (شبکه آموزش) فارسی و نگارش - درس دهم / ۳۰ دی
پایه ششم ابتدایی (شبکه آموزش) فارسی و نگارش - درس دهم / ۳۰ دی

648  بازدید پنج شنبه 2 بهمن 1399